انجام فصل 4 پایان نامه

تحلیل پوششی داده ها

1401/2/2 18:21:072 اردیبهشت , 1401|

معرفی تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش ناپارامتریک در تحقیقات عملیاتی و اقتصاد برای تخمین مرز تولید است. برای ...

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

1401/1/25 13:40:1225 فروردین , 1401|

مدل اندازه گیری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) مدلی است که یک متغیر را به ...

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

1401/1/18 14:33:4318 فروردین , 1401|

مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) یک کلاس از مدل‌های استاتیکی چند بعدی و پارامتری است که امکان ...

پایایی پرسش نامه

1397/12/23 17:11:2223 اسفند , 1397|

پایایی ابزار اندازه­گیری یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری انتخاب شده، در صورت تکرار اندازه­گیری متغیرها در شرایط یکسان، تا چه حد ...

عنوان

بازگشت به بالا