برای بررسی روایی نیز معمولا از دو روش استفاده می شود:

1-استفاده از نظرات خبرگان و

2-استفاده از متوسط واریانس استخراج شده[1].

حد قابل قبول برای متوسط واریانس استخراج شده برابر با 0.5 و بالاتر می باشد.

[1] Average variance extracted