پایایی سازه در مدل معادلات ساختاری

1393/4/11 20:19:1112 تیر , 1393|

در مدل معادلات ساختاری پس از مشخص نمودن میزان برازش مدل مورد بررسی، باید میزان پایایی مربوط به هر بعد، ...