پایایی در مدلسازی معادلات ساختاری

1395/8/28 21:10:5129 آبان , 1395|

رای تعیین سازگاری یا انسجام یا ثبات درونی[1] سئوالاتی از پرسشنامه که قرار است جنبه های یک مفهوم یا سازه را ...