نرم افزار لیزرل

1392/3/13 20:07:3614 خرداد , 1392|

نرم افزار لیزرل Lisrel مخفف linear structural relations است. نرم افزار لیزرل  جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده ...