شاخص های برازش در تکنیک حداقل مربعات جزئی با نرم افزار اسمارت PLS

1395/9/4 11:03:294 آذر , 1395|

معیارR2 R2نشان از تاثیری دارد که یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا می گذارد. چینسه مقدار 19/0،33/0 ...