تحلیل عاملی تاییدی

1392/3/15 10:17:1115 خرداد , 1392|

تحلیل عاملی تاییدی تحلیلی است که طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از عوامل پنهان در ماورای ...