اصول اولیه تحلیل مسیر در روش تحقیق

1392/3/16 19:12:4616 خرداد , 1392|

تحلیل مسیر روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است .هدف تحلیل مسیر به ...