مفاهیم کلی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرایند تحلیل شبکه ای

1395/4/25 22:13:4526 تیر , 1395|

مفاهیم کلی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی    عناصر مسأله، هدف، اهداف میانی، افق های زمانی، سناریوها، عوامل و شرط بندها، ...