مزایا و معایب تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)

1394/12/7 22:28:478 اسفند , 1394|

مدل تحلیل پوششی داده ها اولین بار در سال 1976 در رساله دکتری رودز تحت عنوان (( ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...