مدل معدلات ساختاری

1402/10/16 16:42:3512 مهر , 1392|

مدل معدلات ساختاری(ٍSEM) و نرم افزار لیزرل یکی از ﻗﻮیترین و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮین روشﻫﺎی تجزیه و تحلیل در ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﭼﻨﺪ ...