مدل معادلات ساختاری؟

1392/3/13 20:34:0814 خرداد , 1392|

مدل معادلات ساختاری (SEM)، مدل نظری فرض شده به وسیله ی پژوهشگر را آزمون کمی می کند و رابطه ی ...