مدل ساختاری معادلات ساختاری با نرم افزار PLS

1394/4/17 21:11:0618 تیر , 1394|

مدل ساختاری معادلات ساختاری صرفا ترسیم روابط علی بین متغیرهای مکنون(پنهان) است. به بیان دیگر هدف این مدل کشف هر ...