مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها

1395/5/21 21:22:0522 مرداد , 1395|

مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها شامل CCR و BCC که به ترتیب به مدل‌های بازده به مقیاس ثابت و متغیر ...