مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS

1394/6/6 21:07:347 شهریور , 1394|

لازم به ذکر است، در پژوهش­هایی که هدف، آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست از تحلیل مدل معادلات ساختاری[1] استفاده ...