مثالی از مدل معادلات ساختاری

1392/7/22 21:21:1423 مهر , 1392|

مدل سازی معادله ساختاری می تواند انواع متفاوتی از مدل های نظری را بیازماید. مدل های پایه شامل مدل های رگرسیونی، ...