لیزرل چیست؟

1393/1/13 19:57:5014 فروردین , 1393|

لیزرل بسته نرم افزاری ویژه آماری است که برآورد مدل معادلات ساختاری برای متغیرهای آشکار و نهان را در مطالعات ...