لیزرل به زبان ساده

1393/5/11 19:38:0112 مرداد , 1393|

تا قبل از ورود نرم افزار لیزرل و معادلات ساختاری به عرصه تحلیل آماری در کشور، پژوهشگران با استفاده نرم ...