فرایند تحلیل شبکه‌ای

1395/5/28 22:06:2129 مرداد , 1395|

فرایند تحلیل شبکه‌ای یکی از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره است و در مجموعه مدل‌های جبرانـی قـرار می‌گیرد. ایـن مدل ...