فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

1393/10/18 23:24:2919 دی , 1393|

ANP نظریه ی جدیدی است که AHP را برای پرداختن به مسائل دارای وابستگی و بازخورد در یک مدل توسعه ...