شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری

1394/3/14 19:30:3915 خرداد , 1394|

در مبحث معادلات ساختاری برای ارزیابی مدل طراحی شده از نرم افزار لیزرل از شاخص های کای دو[1] به درجه آزادی ...