شاخص متوسط واریانس استخراج شده (AVE)

1395/1/23 1:00:3923 فروردین , 1395|

محاسبه شاخص متوسط واریانس استخراج شده (Average variance extracted): این شاخص توسط فورنل و لارکر (1981) پیشنهاد شد: برای این ...