رتبه بندی ابعاد و شاخص ها توسط روش ANP

1395/7/20 23:09:3921 مهر , 1395|

بسیاری از مسائل تصمیم گیری نمی توانند ساختار سلسله مراتبی داشته باشند زیرا وابستگی های درونی و بیرونی بر روی ...