نحوه تفسیر نمودارهای استاندارد و معنی داری در تحلیل عاملی تأییدی در لیزرل

1395/9/12 11:11:5212 آذر , 1395|

در حالت تخمین استاندارد بارهای عاملی نشان داده می شود، هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر ...