حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری

1395/4/11 23:43:1012 تیر , 1395|

جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و ...