تفاوت مدل سازی معادلات ساختاری با روش کمترین توان دوم جزئی

1395/1/12 20:48:0213 فروردین , 1395|

روش کمترین توان دوم جزئی (Partial Least Square) برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود. بر مبنای الگوریتم کمترین توان ...