تعیین روایی سازه ها روش فورنل و لارکر با استفاده از نرم افزار اسمارت PLS

1394/12/7 21:55:178 اسفند , 1394|

یکی از روش های تعیین روایی واگرای سازه ها استفاده از روش ماتریس فورنل و لارکر است که در این ...