تعداد واحدهای تحت بررسی در تحلیل پوششی داده ها (DEA)

1395/9/18 22:19:5819 آذر , 1395|

چارنز،کوپرو رودز، درساخت مدلCCR به یک رابطة تجربی رسیدند که رابطه بین تعداد واحدهای مورد ارزیابی را با تعداد ورودیها ...