تحلیل عاملی

1393/5/3 21:38:594 مرداد , 1393|

تحلیل عاملی[1] روشی جهت تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود که داده‌های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها ...