تحلیل عاملی چیست؟

1392/7/13 22:42:2614 مهر , 1392|

تمرکز تحلیل عاملی در تحلیل آماری روی این موضوع است که آیا مجموعه‌ای از متغیرها دارای آنچنان سنخیتی با هم ...