تحلیل عاملی اکتشافی

  • تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی

1392/3/15 10:12:4915 خرداد , 1392|

در تحلیل اکتشافی پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط ...

  • تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی

1392/3/14 21:50:1815 خرداد , 1392|

در تحلیل اکتشافی ژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط ...

عنوان

بازگشت به بالا