تحلیل آماری با AHP

1393/1/11 22:55:0912 فروردین , 1393|

تحلیل سلسله مراتبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یک روش ساختار یافته برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری ...