تحلیل آماری با تکنیک ANP با نرم افزار سوپر دسیژن (Super Decision)

1393/10/19 0:40:1419 دی , 1393|

فرآیندهای تحلیل شبکه ای و سلسله مراتبی، محقق را در تحلیل انواع پدیده های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی تکنولوژی ...