تحلیل آماری با تکنیک تاپسیس(TOPSIS)

1393/1/13 22:52:4614 فروردین , 1393|

تصمیم گیرندگان همیشه باید برای پیدا کردن بهترین انتخاب خود از میان تمام جایگزین های ممکن دارای مشکل بوده اند. ...