بررسی رابطه هوش فرهنگی و انگیزش مدیران

1393/1/12 22:57:3813 فروردین , 1393|

یکی دیگر از مقاله های خودم که اخیرا در یکی از ژورنالهای ISC به چاپ رسیده است: AN INVESTIGATION OF ...