انجام پایان نامه

1393/3/30 23:51:5731 خرداد , 1393|

پس از درک مشکلی و مساله ای باید در پی تدوین استراتژی برای مقابله با مشکل، کاهش اثرات آن و ...