انجام سیستم استنتاج فازی با استفاده از نرم افزار متلب (matlab)

1393/5/28 23:08:2529 مرداد , 1393|

سیستم استنتاج فازی یکی از روشهای نوظهور در حل مسایل مهندسی جهت مدل سازی سیستم هایی که دارای پیچیدگی زیاد ...