انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

  • انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

1394/7/6 22:31:047 مهر , 1394|

تکنیک [DEA[1 روشی غیرپارامتری برای تعیین یا ارزیابی کارایی و همچنین محاسبه بهره وری تعداد متناهی از واحدهای تصمیم گیرنده متجانس ...

  • انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

1393/9/23 22:35:3824 آذر , 1393|

تحلیل پوششی داده ها[1] الگوی برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده ای می باشد که دارای چندین ...

عنوان

بازگشت به بالا