انجام تحلیل آماری مدیریت مالی

1393/6/14 21:59:0215 شهریور , 1393|

اغلب مسائل رشته مدیریت مالی چگونگی افزایش سرمایه و نحوه تخصیص آن است. این امر مختص بودجه بندی منابع بلند ...