انجام تحلیل آماری مالی

1393/5/30 22:00:3431 مرداد , 1393|

آمار شاخه‌ای از ریاضی است که در انجام مطالعات اجتماعی، اقتصادی، پژوهش‌های عملیاتی، بهداشتی، پزشکی،‌ حمل‌ونقل و... کاربردهای فراوانی دارد. ...