انجام تحلیل آماری با LISREL

1393/1/29 0:01:1529 فروردین , 1393|

LISREL نرم افزاری قدرتمند جهت تحلیل روابط آماری میان متغیرهای تحقیق می باشد. اساس کار LISREL بر تحلیل آماری مبتنی ...