انجام آموس (Amos)

1393/5/27 18:49:0427 مرداد , 1393|

اموس یکی از نرم افزارهای آماری مناسب برای تحلیل داده‌های آماری جهت محاسبات تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده ...