آموزش نحوه ساخت syntax با لیزرل (LISREL)

1393/4/7 19:50:198 تیر , 1393|

آموزش نحوه ساخت syntax  با لیزرل (LISREL) پراچر (2006)[1] ساخت syntax برای برای محاسبه همبستگی بین X و Y: TI bivariate correlation ...