آزمون دو جمله‌ای

1392/7/10 0:50:0910 مهر , 1392|

هر گاه آزمایش دو حالت بیشترنداشته باشد و در هر بار آزمایش فقط یکی از این دو حالت اتفاق بیفتد ...