نرم‌افزار smart pls

نرم افزار اسمارت PLS

1401/11/27 19:03:3027 بهمن , 1401|

حجم نمونه و نرمال بودن توزیع داده ها در نرم افزار اسمارت پی ال اس چکیده: مدلسازی معادلات ساختاری با ...

معیار R-Square

1398/1/5 11:59:175 فروردین , 1398|

دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش، ضرایب R2 مربوط به متغیرهای درون­زای مدل است. R2 معیاری ...

رویکرد حداقل مربعات جزئی(PLS)

1397/12/28 18:43:3528 اسفند , 1397|

نرم افزار  حداقل مربعات جزئی[1](PLS) نرم­افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل­های معادلات ساختاری طراحی به کار می­رود. ...

روایی پرسش نامه در Smart PLS

1397/12/23 17:10:0123 اسفند , 1397|

اعتبار یا روایی یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری تا چه حد مناسب انتخاب شده است و می­تواند متغیر مورد نظر را ...

تفاوت میان اسمارت PLS و لیزرل

1397/9/16 15:25:5716 آذر , 1397|

تفاوت میان اسمارت PLS و لیزرل معادلات ساختاری روش حداقل مربعات جزئی از نوع واریانس محور بوده و از روش ...

عنوان

بازگشت به بالا