تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها

1401/2/2 18:21:072 اردیبهشت , 1401|

معرفی تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش ناپارامتریک در تحقیقات عملیاتی و اقتصاد برای تخمین مرز تولید است. برای ...

  • پایگاه تحلیلی آماری

مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها

1395/5/10 1:47:2510 مرداد , 1395|

تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند. برخلاف ...

  • مفهوم تحلیل پوششی داده ها

مفهوم تحلیل پوششی داده ها

1395/5/9 21:24:4110 مرداد , 1395|

در روش تحلیل پوششی داده ها،یک درک مشخص و واضح درباره واحدهای تصمیم گیرنده مختلف فراهم می آید و برخلاف ...

  • انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

1394/7/6 22:31:047 مهر , 1394|

تکنیک [DEA[1 روشی غیرپارامتری برای تعیین یا ارزیابی کارایی و همچنین محاسبه بهره وری تعداد متناهی از واحدهای تصمیم گیرنده متجانس ...

  • انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

1393/9/23 22:35:3824 آذر , 1393|

تحلیل پوششی داده ها[1] الگوی برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده ای می باشد که دارای چندین ...

عنوان

بازگشت به بالا