تحلیل عاملی با لیزرل

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

1401/1/18 14:33:4318 فروردین , 1401|

مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) یک کلاس از مدل‌های استاتیکی چند بعدی و پارامتری است که امکان ...

تحلیل عاملی

1393/5/3 21:38:594 مرداد , 1393|

تحلیل عاملی[1] روشی جهت تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود که داده‌های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها ...

  • تحلیل عاملی چیست؟

تحلیل عاملی چیست؟

1402/10/16 16:41:5214 مهر , 1392|

تمرکز تحلیل عاملی در تحلیل آماری روی این موضوع است که آیا مجموعه‌ای از متغیرها دارای آنچنان سنخیتی با هم ...

  • تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی

1392/3/14 21:50:1815 خرداد , 1392|

در تحلیل اکتشافی ژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط ...

  • تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی

1402/10/16 16:45:0915 خرداد , 1392|

تحلیل عاملی تاییدی تحلیلی است که طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از عوامل پنهان در ماورای ...

عنوان

بازگشت به بالا