لیزرل معمولاً برای مدل‌سازی معادلات ساختاری برای ماتریس‌های کوواریانس استفاده می‌شود.

با این حال، این یک بسته آماری غنی است که در آن می‌توان داده‌های کمی را با استفاده از تکنیک‌های مختلف مانند تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، رگرسیون خطی، رگرسیون پروبیت و لجستیک، پردازش و پردازش داده‌ها، مدل‌سازی معادلات ساختاری چند سطحی، تعمیم‌یافته، پردازش کرد.

مدل‌های خطی، مدل‌های خطی چند سطحی، مدل‌های خطی تعمیم‌یافته چند سطحی و مدل‌های غیرخطی، در میان سایر موارد.

لیزرل (LISREL) یکی از قوی‌ترین بسته‌های نرم‌افزاری برای مدل‌سازی معادلات ساختاری با ماتریس‌های کوواریانس در نظر گرفته می‌شود، در حالی که استفاده از آن پیچیده و دشوار است.

مدل‌سازی معادلات ساختاری (مدل‌سازی معادلات ساختاری) روشی برای تخمین یک سری از روابط وابستگی بین مجموعه‌ای از مفاهیم یا سازه‌هایی است که با متغیرهای اندازه‌گیری شده متعدد نشان داده شده و در یک مدل یکپارچه گنجانده شده‌اند.

مدل‌سازی معادلات ساختاری عمدتاً به عنوان یک تکنیک تأییدی و نه اکتشافی استفاده می شود.

بسیار مهم است که یک مدل مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس یک نظریه باشد زیرا قبل از تخمین مدل مدل‌سازی معادلات ساختاری باید همه روابط مشخص شوند.

سازه یک متغیر غیرقابل مشاهده یا نهفته است که می تواند به صورت مفهومی تعریف شود اما نمی توان آن را مستقیماً اندازه گیری کرد.

در عوض، یک سازه به طور تقریبی و غیرمستقیم با بررسی سازگاری بین چندین متغیر مشاهده شده یا اندازه گیری شده اندازه گیری می شود. توصیه می شود که هر سازه با استفاده از حداقل سه متغیر مشاهده شده اندازه گیری شود.

لیزرل (روابط ساختاری خطی) در سال 1970 توسط Karl Gustav Jöreskog و Dag Sörbom ایجاد شد، در حالی که آنها در خدمات تست آموزشی و دانشگاه پرینستون محقق بودند.

از زمان توسعه لیزرل، به عنوان یکی از بهترین راه حل ها برای تخمین مدل های معادلات ساختاری برای ماتریس های کوواریانس شناخته شده است.

سازندگان لیزرل قصد داشتند نرم افزار آماری جامعی را توسعه دهند که بر روی یک سیستم عامل DOS اجرا می شد و استقلال از سایر برنامه های آماری را فراهم می کرد و بنابراین برای یادگیری و به کارگیری برنامه ای دشوار به حساب می آید.

به همین دلیل، چندین نسخه دوستانه تر با استفاده از محیط ویندوز و ارائه زبان های برنامه نویسی ساده تر ایجاد شده است.

با این حال، بسیاری از کاربران، به خصوص مبتدیان، فکر می‌کنند که حتی نسخه‌های جدیدتر هم هنوز پیچیده و استفاده از آن دشوار است.

به دلیل استفاده از جبر ماتریسی با استفاده از حروف و نمادهای یونانی، یک مشکل اساسی یادگیری قراردادهای اتخاذ شده برای نمایش متغیرها و تداعی ها است.

مشکل دیگر درک اطلاعات ضروری است که توسط خروجی ها ارائه می شود.

واژگان کلیدی:

لیزرل، ماتریس کوواریانس، مدل سازی معادلات ساختاری، کاربرد لیزرل در بازاریابی

پایگاه تحلیل آماری