چه چیزی باید در انجام فصل 4 پایان نامه گنجانده شود؟
موضوعات زیر معمولاً در این فصل و اغلب به این ترتیب گنجانده شده است (با استاد راهنمای خود بررسی کنید):
معرفی
به خواننده یادآوری کنید که سوالات تحقیق شما چه بوده است
در یک مطالعه کیفی، سؤالات تحقیق را مجدداً بیان خواهید کرد
در یک مطالعه کمی فرضیه ها را ارائه خواهید داد
یافته ها (کیفی)، نتایج (کمی و بحثی (کمی)
در یک مطالعه کیفی اطلاعاتی که باید گزارش شود، یافته ها نامیده می شود. یافته‌ها موضوعاتی هستند که از داده‌هایی که شما جمع‌آوری کرده‌اید پدید آمده یا در آنها یافت شده‌اند. آنها محصول تحلیل شما هستند.
در یک مطالعه کمی، نتایج تحلیل‌های کمی انجام‌شده ممکن است به تنهایی، بدون هیچ ارتباطی با ادبیات بزرگ‌تر ارائه شوند.
هنگامی که داده های کمی بدون هیچ توضیحی همراه ارائه می شود، بخش بحث به طور جداگانه به منظور توضیح معنای نتایج ارائه می شود.

این فصل شامل تجزیه و تحلیل، ارائه و تفسیر یافته های حاصل از این مطالعه است. تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در دو مرحله انجام می شود. بخش اول که بر اساس نتایج پرسشنامه است، به تحلیل کمی داده ها می پردازد. دومی که بر اساس نتایج مصاحبه و بحث گروهی متمرکز است، یک تفسیر کیفی است.

در زیر نمونه ای از فصل 4 پایان نامه که با نرم افزار لیزرل و Spss کار شده آورده شده است:

این فصل به بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل داده های کیفی، گردآوری پرسشنامه و نتایج و تحلیل یافته های کمی پژوهش می پردازد.

همچنین یافته‌ها در پرتو یافته‌های تحقیقات قبلی و ادبیات موجود، در صورت امکان، مورد بحث قرار می‌گیرند تا شباهت‌ها و تفاوت‌های بین این مطالعه و مطالعات و ادبیات قبلی شناسایی شود.

این فصل تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های حاصل از 130 پرسشنامه تکمیل شده توسط مادران نوجوان را مورد بحث قرار می دهد.