فصل 4 پایان نامه به بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل داده های کیفی، گردآوری پرسشنامه و نتایج و تحلیل یافته های کمی پژوهش می پردازد.

همچنین یافته‌ها در پرتو یافته‌های تحقیقات قبلی و ادبیات موجود، در صورت امکان، مورد بحث قرار می‌گیرند تا شباهت‌ها و تفاوت‌های بین این مطالعه و مطالعات و ادبیات قبلی شناسایی شود.

چه چیزی باید در فصل چهارم پایان نامه بایستی گنجانده شود؟
موضوعات زیر معمولاً در این فصل چهارم پایان نامه و اغلب به این ترتیب گنجانده شده است (با استاد راهنمای خود بررسی کنید):
معرفی
به خواننده یادآوری کنید که سوالات تحقیق شما چه بوده است
در یک مطالعه کیفی، سؤالات تحقیق را مجدداً بیان خواهید کرد
در یک مطالعه کمی فرضیه ها را ارائه خواهید داد
یافته ها (کیفی)، نتایج (کمی و بحثی (کمی)
در یک مطالعه کیفی اطلاعاتی که باید گزارش شود، یافته ها نامیده می شود. یافته‌ها موضوعاتی هستند که از داده‌هایی که شما جمع‌آوری کرده‌اید پدید آمده یا در آنها یافت شده‌اند. آنها محصول تحلیل شما هستند.
در یک مطالعه کمی، نتایج تحلیل‌های کمی انجام‌شده ممکن است به تنهایی، بدون هیچ ارتباطی با ادبیات بزرگ‌تر ارائه شوند.
هنگامی که داده های کمی بدون هیچ توضیحی همراه ارائه می شود، بخش بحث به منظور توضیح معنای نتایج به طور جداگانه ارائه می شود.

در زیر یک نمونه فصل چهارم پایان نامه با لیزرل آورده شده است: